Kvkk || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

KVKK Aydınlatma Metni


ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 Amaç ve Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Öz İplik İş Sendikası tarafından üyelerine ait kişisel verilerin işlenmesi hususuna ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Öz İplik İş Sendikası Genel Merkezi: Anıttepe Mahallesi Işık Sokak No: 28 Maltepe 06570 Çankaya/ANKARA Türkiye adresinde mukim Sendikayı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

1)Veri Sorumlusu ve İrtibat:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; muhatap, üye, ziyaretçi, personel, yönetici vb. sıfatlarla paylaştığınız kişisel verileriniz; Öz İplik İş Sendikası tüzel kişiliği tarafından sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişilere açıklanabilecek ve aşağıda belirtilen kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenecektir.

2)İrtibat Adresi:

Anıttepe Mahallesi Işık Sokak No: 28 Maltepe 06570 Çankaya/ANKARA E-posta adresi : oziplikis@oziplikis.org.tr Telefon :0312 232 06 07 Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 6698 sayılı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun olarak kanuni yükümlülükler çerçevesinde Öz İplik İş Sendikası’nın aşağıda yer verilen sendikal faaliyetleri doğrultusunda işlenmektedir.

 

Öz İplik İş Sendikasının faaliyetleri;

Ø Anayasamız tarafından koruma altına alınan Temel Hak ve Özgürlükler başta olmak üzere üyelerimizin sahip olduğu tüm sendikal hakların korunması ve iyileştirilmesi adına faaliyette bulunmak,

Ø 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Çalışma Mevzuatına İlişkin Diğer Kanun ve Yönetmelikler kapsamında Sendikamızın faaliyetlerinin icrası bakımından faaliyet alanı içerisinde yer alan tüm çalışmalara ilişkin olarak, Sendikamız Ana tüzüğünde yer alan Sendikanın Amacı, Yetkileri ve Çalışma Prensibine bağlı kalarak üyelerin sosyal hak ve menfaatlerini korumak,

Ø İlgili mevzuat kapsamında sendikamız faaliyetlerinin icrası için öngörülen bilgileri elektronik veya kağıt ortamında işleme temel olacak şekilde saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

Ø İşverenlerle Toplu İş Sözleşmesi imzalamak ve imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesi ile düzenleme altına alınan hak ve menfaatleri gözetmek, gerektiğinde üyelerimize hukuki destek vermek ve dava açılması halinde davalarını takip etmek,

Ø Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine aykırılık arz eden durumları tespit etmek ve bu aykırılıkları

gidermek,

Ø Sendika Üyelik ve Dayanışma aidatlarına yönelik ödemeleri takip etmek,

Ø Sendikamızca üyelerimize verilecek eğitim ve hizmetlere yönelik çalışmalar yapmak,

Ø Sendika üyelerinin talep ve şikâyetlerini değerlendirip çözmek,

Ø Sendikanın denetim faaliyetlerinin planlanması veya icrasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

Ø Sendikamıza ait taşınmazların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak,

Ø Sendikamızın örgütlü bulunduğu işyerlerinde yaşanan sorunların mevcudiyeti halinde gerekli görülen işyerleri ile görüşme yapmak ve koşulların iyileştirilmesi adına ilgili kurumlarla yazışma yapmak,

Ø Sendikamız tarafından yapılacak olan organizasyonların güvenliğini sağlamak, yapılan

organizasyonlarla ilgili ilan ve bildirimde bulunmak,

Ø İletişim ve bilgi teknolojileri gibi bilişim sisteminin alt yapısını oluşturmak, yönetmek ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,

Ø Muhasebe işlerini takip etmek, amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

3)Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz Sendikamızın yukarıda sayılan amaçları uyarınca, Öz İplik İş Sendikası’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Sendikamızca hizmet alınan kişi ve kuruluşlara, şirketlere, bağlı bulunduğumuz konfederasyona, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere ve mahkemelere) aktarılabilecektir.

4)Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Öz İplik İş Sendikası tarafından;

Ø E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Ø İlgili kişi tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılan şahsi başvurular ile E-posta veya internet

sitesi üzerinden yapılan elektronik başvurular,

Ø Genel Merkez, Şube, Bölge İl, İlçe Başkanlıklarımız, gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kanun tarafından öngörülen ilkelere uygun olarak, Öz İplik İş Sendikası’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5)Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak;

Ø Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Öz İplik İş Sendikasına yazılı olarak başvurmanız halinde talebiniz niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak (başkası adına başvuruda bulunması halinde; noter tarafından onaylanmış vekaletname, veli yahut vasi olduğunu gösterir resmi belgeyi başvuru ekinde ulaştırması zorunludur.) başvurunuzu (ekte sunulan başvuru formu doldurularak) açık, doğru, eksiksiz bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ıslak imzalı olarak elden, posta veya noter kanalıyla Öz İplik İş Sendikası Genel Merkezi Anıttepe Mahallesi Işık Sokak No: 28 Maltepe 06570 Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Öz İplik İş Sendikası tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Hit: 313


Anıttepe Mah. Işık Sok. No:28 (06570) Maltepe-ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR