PROJELER

Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi

Proje’nin Hedef Grubu Sendikamız işyeri temsilcileri, şube, bölge, il başkanları, lider olarak yetiştirilecek kadın işçi ve kadın komite üyeleridir.

İsveç İstanbul Baş Konsolosluğu tarafından finanse edilen,"Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi" Projesi 29 Haziran 2016 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır. 12 ay sürecek olan projenin başvuru sahibi kuruluş ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası, Projenin destekleyici kuruluşu ise  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)'dir.

Proje’nin Hedef Grubu Sendikamız işyeri temsilcileri, şube, bölge, il başkanları,   lider olarak yetiştirilecek  kadın işçi ve kadın komite üyeleridir.

Proje tasarlanırken, Öz İplik-İş Sendikası, kadınların sendikalara katılım oranlarını artırmak ve karar alma mekanizmalarında yer almalarını destekleyici politikalar üretmenin BİLİNCİ ve SORUMLULUĞU ile hareket etmiştir.

Neden “sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi” Projesi?

Kadın-Erkek eşitliğinin temelini, kadınlarla erkeklerin mevcut fırsatlardan eşit olarak yararlanması oluşturmaktadır. Sendikaların yönetim kademelerine kadınların katılımı demokrasinin ve toplumun gelişmesinin en önemli unsurlarından biridir. Bu aynı zamanda kadının statüsünün geliştirilmesinin de gerekli bir koşuludur.

Türkiye'de kadınların sendikalarda temsili oldukça düşük seviyededir. Ana kademe yönetim kademelerinde yer alan kadın üye sayısı %1 oranından da az seviyededir. Bu rakamlara etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda en önemli faktörün aile ve iş yaşamındaki sosyal rolleri gereği kadınların sendikal faaliyetlere yeteri kadar zaman ayıramaması, sendikaların faaliyetleri konusunda yeterli bilgi sahibi olunmaması ve özgüven, motivasyon eksikliği gibi nedenler gelmektedir. Diğer önemli bir faktörde erkek egemen bir yapıda olan sendikaların içerisinde yönetim kademelerinde görev alamayacaklarını düşünmeleridir.

Her platformda kadınların yönetim kademelerinde ve toplumun her alanında daha fazla yer almasına vurgu yapan sendikamız, kadınların karar alma mekanizmalarındaki düşük temsilini önemli bir sorun olarak görmekte ve bu konuda strateji oluşturarak aşama kaydetmek istemektedirler. Sendikamız kadın üyelerin kapasitelerinin arttırılması ve kadın üyelerin liderlik özelliği kazanmasına ilişkin duyarlı davranarak bu projeyi dizayn etmiştir.

Projemizle Öz İplik-İş Sendikası kadın komitesi oluşumunun geliştirilmesi, kadın üyelerin çalışma hayatına ilişkin konularda kapasitelerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde sendikanın yönetim kademelerinde daha fazla yer almalarının özendirilmesi ve örgütlü olunan illerde en az 1 kadın sendika temsilcisinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje öncelikli olarak kadınların sendikalarla ilgili olumsuz düşüncelerini, bilgi eksikliklerini yok etmeyi, sendika üyeliği ve yönetim kademelerinde görev alma konusundaki öz güven eksikliklerini gidermeyi, çok boyutlu bir eğitim programıyla sendikal kadın liderler yetiştirmeyi,  yönetimde kadınların söz sahibi olmasını özendirerek kadın üye sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Proje

 • Karar alma mekanizmalarında neredeyse yok denecek kadar az olan kadın sayısını arttırarak ÖRNEK BİR GİRİŞİM olacaktır.

Genel Hedefler

Kadın üyelerimizin kapasitelerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde sendikanın yönetim kademelerinde daha fazla yer almalarının özendirilmesi ve örgütlü olunan illerde en az 1 kadın sendika temsilcisinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özel Hedefler

 • Sendikaların karar alma mekanizmalarına kadınların katılımları konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Kadın işçilerin sendikal lider olmak üzere eğitilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi
 • İş yeri düzeyinde ,ekonomide ve toplumda karar alma mekanizmalarının daha dengeli cinsiyet dağılımına sahip olması adına farkındalık arttırıcı materyallerin hazırlanmasıdır

Faaliyetler

 • Proje uygulama ekibi oluşturulması
 • Proje bilgi broşürünün hazırlanması
 • Açılış Konferansı yapılması
 • Tüm üyelere gerçekleştirilecek anket ile Kadın-Erkek üye profilinin ve     demografik        özelliklerinin çıkarılması
 • Motivasyon, kendine güven, iletişim ve liderlik konularında eğitim modüllerinin        hazırlanması
 • Sendikal lider olarak yetiştirilecek kadın üyelerin belirlenmesi
 • Kadın komite üyelerine 2 adet Liderlik Eğitimi verilmesi
 • Şube, il, bölge başkanlarına, işyeri temsilcilerine ve kadın komitesi           üyelerinden           oluşan 60 kişiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi   verilmesi
 • İsveç'e çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
 • Toplumsal Cİnsiyet Eşitliği Rehberinin hazırlanarak şubelerdeki kadın erkek     üyelere dağıtılması

Beklenen Sonuçlar

 • Sendikanın program, politika ve uygulamalarına cinsiyet bakış açısı YANSITILDI
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği genel hedefine ulaşılarak, kadınların özellikle ekonomik anlamda güçlenmesi SAĞLANDI
 • Sendikanın kendi yapısı içinde özellikle karar alma düzeyinde cinsiyet dengesi hedefine ulaşma çabasına HIZ VERİLDİ
 • Cinsiyet eşitliği sendikanın öncelikli hedeflerinden biri HALİNE GELDİ
 • Cinsiyet dengesi üzerine tüzük değişiklikleri gündeme GELDİ
 • Kadınlar, karar verme ve liderlik rolleri için HAZIRLANDI
 • Sendikanın imajı ve sendikal kültür konusunda farkındalık  ARTTIRILDI
 • Sendika genel merkezinde cinsiyete ilişkin veriler GÜNCELLENDİ
 • Proje çıktıları ile faaliyetlerin uygulamalarını  izlemek ve cinsiyet eşitliğini geliştirmek için somut eylem planı HAZIRLANDI
 • Karar alma ve müzakere masalarında  cinsiyet dengesine, sendika üyeliği konusunda ise  daha bütüncül bir yaklaşıma ULAŞILDI
 • Bütün üyelerin ihtiyaç ve menfaatleri SAĞLANDI
 • Kadın komitesine ve sendikanın karar alma mekanizmalarına dahil olan kadınların cam tavanı aşıp, başarılı, ilham verici ve etkin liderler olmalarıyla diğer çalışan kadınlar için örnek OLUŞTURULDU.
 • Örgütlenme aşamasında ve her düzeyde kadınların sendikalara katılımında olumlu etki SAĞLANDI
 • Liderlik pozisyonları için potansiyeli olan kadınlar tespit edildi ve  DESTEKLENDİ
 • Liderlik Potansiyeli olan kadınlara kendi hedeflerinin farkına varmak ve üst düzey karar verme pozisyonları için başvuru sürecinde destek olmak için  profesyonel koçluk SAĞLANDI
 • Kadınların sorunları ve hangi engellerle karşılaştıkları belirlenerek, bu problem ve engellere yönelik politikalar ÜRETİLDİ
 • Deneyimlerini paylaşmak, hedefler belirlemek ve deneyim kazanmak için  kadın Networkü OLUŞTURULDU
 • Sendika faaliyetleri hakkında kadınlarda ki bilgi eksikliği ortadan KALDIRILDI
 • Sendika liderleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık ARTTIRILDI
 • Kadın üye profili çıkarılarak ve ihtiyaç analizi yapılarak lider olarak yetiştirilecek kadınlar  TESPİT EDİLDİ
 • Verilen eğitimlerle kadınların sendika üyeliği ve yönetim kademelerinde görev alma konusundaki bilgi ve öz güven eksiklikleri GİDERİLDİ
 • Her Örgütlü olunan işyerinde en az 1 kadın sendika temsilcisi YETİŞTİRİLDi
 • Sendikamız genel kurullarında ve yönetiminde daha fazla kadın delege olmasının alt yapısı OLUŞTURULDU
 • İsveç'e çalışma ziyareti gerçekleştirilerek iyi uygulamalar yerinde İNCELENDİ
 • Uzmanların katkısıyla modüler yapıda motivasyon, öz güven kazanma, iletişim konularında  sendikalarda liderler yetiştirme eğitim modülleri HAZIRLANDI
 • Hazırlanan eğitim modülleriyle eğitimlerin sürekliliği SAĞLANDI
 • Yönetimde kadınların söz sahibi olması özendirilerek kadın üye sayımız ARTTIRILDI

 

Öz İplik-İş Sendikası

Tüm Dokuma, İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (Öz iplik-İş) merkezi Ankara’da olmak üzere 7 Ağustos 1978 tarihinde kurulmuştur.

Öz İplik-İş Sendikası, İnsan   haklarına  ve   anayasaya   dayanan,    Milli, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde her türlü demokrasi dışı siyasal akımla, yoksulluk, cehalet, sefalet ve işsizlikle mücadele ile sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi temel amaç sayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Varlık nedeni emeğin adalet mücadelesi olan Öz İplik-İş Sendikası güçlü ve köklü bir sendika olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında insanı ve onun huzur ve mutluluğunu  temel almış ve tüm sivil toplum örgütleri ,meslek kuruluşları ve diğer işçi sendikaları ile her zaman, ilkeli birlikteliklere ve kurumsal işbirliğine önem vermiş, kurumsal ve mali yapısının oldukça güçlü olması nedeniyle  üyelerine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarını bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiştir.

Öz İplik-iş ;Çalışmalarında sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve işverenlerle her zaman, ilkeli birlikteliklere imza atan, kurumsal işbirliğine önem veren, üyelerine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk içeren örnek projeler yürütmektedir.

Öz İplik-İş ; projelerinde sosyal diyaloğu bir araç olarak kullanarak, çalışma hayatının sorunlarına sosyal ortaklarla beraber çözümler üretmede örnek uygulamalarda bulunmaktadır.

Öz İplik- İş; değişime ve gelişime ayak uydurarak, çatışma yerine uzlaşmacı bir tavır içinde, yaratıcı projeler oluşturmaktadır

Öz İplik–İş; yürüttüğü projelerle en iyi örnek seçilerek sivil toplum kuruluşlarına örnek olacak nitelikte faaliyetlerde bulunmaktadır.

Öz İplik-İş ; örgütlü olduğumuz işyerlerinde verimlilik düzeyinin artması,  haksız rekabetin önlenmesi ve üyelerimizin iş güvencesini sağlamak adına çeşitli girişimlerde bulunarak , Avrupa Birliği projelerini başarıyla uygulamaktadır.

Sendikamızın yürüttüğü projelerin çıktıları ulusal düzeyde hükümetin gerçekleştirdiği projelere örnek teşkil etmiştir.

Projelerimiz

İş Kazası Kader Değildir Projesi

28/11/2014 tarihinde kabul edilerek,12 ay süreyle uygulanmıştır

Bu Projeyle

 • Tekstil Sektöründe çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi.
 • İş kazası kader değildir projesi ile işitme engelli çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işaret dili tercümanı ile verilerek Türkiye'de örnek bir girişime imza atıldı.
 • İşyerlerinde sürdürülebilir  güvenlik kültürü konusunda işçi ve işverenler açısından  farkındalık oluşturularak iş kazaların sayısı azaltıldı
 • Verilen eğitimlerle iş sağlığını, iş verimliliğini ve ulusal ekonomiyi koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik uygun zemin oluşturuldu

Farklı Kültürler, Ortak Amaçlar Projesi

Öz İplik-İş Sendikası İspanya Tekstil Sendikası FITEQA, Polonya'dan OPZZ, Romanya'dan Cartel Alfa, İtalya'dan CGİL Lombardia, Malta'dan GWU ve Karadağ'dan Unija Slobodnih Sindikata Crne Gore USSCG sendikaları ortaklığında 2014 yılında 12 aylık projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Bu Projeyle

 • Farklı işçi temsilcileri, sendikalar, Avrupa iş konseyi temsilcileri biraraya gelerek işbirliği geliştirildi
 • Çok uluslu firmalarda işçilerin karar alma süreçlerine dahiliyeti arttırıldı
 • ulusüstü düzeyde müzakerelerde yer alan işyeri temsilcilerinin kültürlerarası iletişim konusunda kapasiteleri arttırıldı
 • Müzakerelerin etkinliği arttırılarak işçiler tarafından belirtilen görüşlere ve işçi haklarına işverenlerin saygı duyması sağlandı
 • İlgili birimler arasında işbirliği geliştirilerek, paydaşların ve sendikaların AB yasalarını uygulamalarına ve uyum yeteneklerinin arttırılmasına katkıda bulunuldu

ÇASGEM Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Diyalog Eğitimi Projesi

Çasgem tarafından uygulanan proje Hak-İş Konfederasyonu ortaklığında yürütülmüş,  Tekstil Sektörü eğitimleri Öz İplik-İş Sendikası iştirakiyle Ocak 2013 tarihinde başlayarak 12 ay sürmüştür.

Projeyle

 • Sosyal Diyalog, İş kanunu ve İş Sağlığı güvenliği konularında Tekstil sektöründe çalışan kadın üyelerimize eğitim verilerek konuyla ilgili farkındalıkları arttırıldı

Avrupa'da Moda Tasarımı Projesi

Proje İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) tarafından uygulanmış. Öz İplik-İş Sendikası ortaklığında yürütülmüştür.

Projeyle

 • Farklı ülkelerdeki Tekstil sektör uygulamaları incelenerek, yeni ortaklıklar için bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi

Proje, Sendikamız Öz İplik-İş tarafından 15 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Ankara'da imzalanmış 12 ay süreyle uygulanmıştır. Proje Ortağı Malatya Sanayi ve Ticaret Odası,Proje iştirakçisi ise İnönü Üniversitesi Yakınca Meslek Yüksek Okulu'dur.

Projeyle

 • www.kayitliistihdam.com web sitesi aracılığıyla proje faaliyetleri tüm Türkiye’ye yayıldı ve proje web sitesine gelen  ihbarların SGK Alo 170 hattına iletilmesi ve İhbar mekanizmalarının aktif çalışmasının sağlanmasıyla işletmelerin kayıt altına alınması sürecine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdam ihbar hattına katkıda bulunuldu
 • Tekstil Sektörü Koordinasyon ve İzleme Konseyi kurularak, sektörel ve yerel bazda birlikte çalışma ve işbirliği kültürü geliştirildi
 • Malatya’da gerçekleştirilen alan araştırmasıyla kayıtlı ve kayıtsız istihdam durumunun analizi yapılarak, kayıt dışı çalışan 50 kişilik hedef grup tespit edildi
 • Bölgesel ve sektörel durum incelenerek sektörün yeniden yapılanması ve bölgenin kalkınmasına ilişkin çalışmalar yapıldı
 • Kayıtlı tekstil işletmelerinde çalışan 300 kişiye verilen eğitimlerle işletmelerin verimliliklerinin ve nitelikli işgücünün artırılması yoluyla kayıtlı istihdam teşvik edildi ve işletmelerin performansları arttırıldı
 • Kayıt dışı çalışan 50 işçinin yasal hakları ile ilgili bilinç düzeylerini ve mesleki niteliklerini arttıran teorik, pratik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesinin ardından kayıtlı faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilmeleri sağlandı
 • Konferans, broşür, film ve tüm yayınlarla kamuoyu ve ilgili tüm taraflar bilgilendirilerek farkındalık sağlandı
 • Hazırlanan Tekstil Sektörü işletmelerinin yeniden yapılandırılması el kitabı ile sektördeki kayıtlı işletmelerin rekabet güçlerinin korunması, AB standartlarına uyumları, sosyal standartlar konusunda bilinç düzeylerinin arttırılması sağlanırken, kayıtsız işletmelerin kayıt altına alınma sürecinde yeniden yapılandırılmaları için rehber ve öneriler hazırlandı
 • Kayıt dışı istihdama ilişkin bilgilendirme broşürünün hazırlanmasıyla toplumda kayıt dışı istihdamla ilgili bilinç oluşturularak kayıtlı çalışma kültürü yaygınlaştırıldı
 • Sigortalılık bilincini geliştirecek, kayıt dışılığın tüm boyutlarını ortaya koyacak, üretilen politika ve önerilere vurgu yapacak boyutta hazırlanacak kısa film çalışmasıyla kayıt dışılık konusunda duyarlılık arttırıldı
 • Vergi gelirinin milli gelire oranını iki kat artırırken kayıt dışı istihdamda ciddi bir azalış sağlayan ve kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda iyi uygulamalara sahip olan İspanya örneği yerinde incelenerek, iyi uygulamalar politikalara yansıltıldı

Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründe çalışan kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi Projesi

Proje Öz İplik-İş sendikası tarafından Kocasianan Belediyesiyle ortak Kayseri’de 10 ay süreyle 2006 yılında başarıyla yürütülmüş, 26 proje içinde en iyi uygulama örneği seçilmiştir.

Projeyle

 • Kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlardan en önemlisi olan çocuk bakımına çözüm üretilmeye çalışılarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlandı
 • Kadınların işgücüne katılımları arttırılarak, işgücünde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturuldu
 • İkili Sosyal Diyalog geliştirilerek ülkenin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimine katkıda bulunuldu ve ileri gelişmeler ve uygulamalar için bir model oluşturuldu
 • Proje kapsamında Kayseri de ki 3 işyerinden temsilcilerle Çalışan Kadın Konseyi, Tekstil Sektörü Komitesi ve Sosyal Diyalog Platformu oluşturularak, çalışanların ve sosyal tarafların karşılıklı diyalogla sorunlara çözüm üretme kapasiteleri arttırıldı
 • Çalışan kadınlara, okul öncesi eğitim, işçi hakları, iletişim ve sosyal diyalog konusunda eğitim verilerek bilinç düzeyleri arttırıldı
 • Kayseri'de ikili sosyal diyalog yoluyla çalışan kadınların çocukları için pilot kreş oluşturularak, çalışan kadınların çalışma koşulları iyileştirildi
 • Proje kapsamında Tekstil Sektörü Komite üyelerinin katılımıyla İtalya'ya çalışma ziyareti düzenlenmiş, İtalya'da çalışan kadın işçilerin yasal hakları, tekstil sektöründe kreş uygulamaları konusunda bilinç düzeyleri arttırıldı
 • İlgili kurumların demokratik bir ortamda sosyal diyalog yoluyla hem mevcut politikaların etkin bir şekilde uygulanması hem de gelecekteki politikaların belirlenmesi üzerinde çalışması ve sorumluluk bilincinin artmasıyla tüm diğer taraflara örnek olacak bir girişime imza atıldı
 • Kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun önemi proje kapsamında Kayseri tekstil sektörünün önde gelen üç işyerinde gerçekleştirilen anketlerle belirlenerek sorunların özellikle tekstil sektöründeki işçi ve işveren kesimlerince daha iyi kavranması sağlandı
 • Anketlerin sonuçları değerlendirilip kitapçık haline getirilerek,çalışan kadınların yaşadıkları sorunlar açısından önemli bir kaynak oluşturuldu

İletişim

Öz İplik-İş Sendikası Proje Ofisi

Adres :Anıttepe mah. Işık sok. No :28   06570   Maltepe/ANKARA

Tel :0 312 232 06 07           Faks :0 312 231 99 95

Web :www.oziplikis.org.tr

E-mail :oziplikis @ oziplikis.org.tr