PROJELER

Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi

"Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi” projesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Program Otoritesi olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen “Yenilikçi yöntemlerle kayıtlı istihdamın teşviki hibe programı” kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülecektir.

Projenin Hedefleri

Genel Hedefler

İşçi- işveren kesimleri ve kamu kurumlarının,sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmede  kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılması,mesleki eğitim,ortak akıl ve bilinçlendirme yoluyla  kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi,kayıtsız çalışanların kayıt altına alınmalarının sağlanması ve Türkiye’de kayıtdışı istihdamın, AB’ye üye ülkeler ortalamasına indirilerek Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının hızlandırılmasıdır.   

Özel Hedefler

Tekstil sektöründe ev eksenli çalışan kadınlar dahil,kayıtdışı alanlarda çalışan 50 işçinin yasal haklarıyla ilgili bilinç düzeylerini ve mesleki niteliklerini arttırarak kayıt altına alınmalarını sağlamak ve kayıtlı çalışan 2 işyerinde en az 300 kişiye mesleki eğitim verilmesi ve sosyal diyalog yolu ile verimliliğin ve kalifiye iş gücünün artırılmasına katkıda bulunarak kayıtlı çalışmayı teşvik etmek.

Proje Uygulama Yeri

Proje, tekstil sektörünün ve kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu, TR-B1 bölgesindeki Malatya ilinde uygulanacaktır. Malatya, son yıllarda özel sektörün yaptığı yatırımlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tekstil sektörü açısından gelişmiş bir tekstil üretim merkezi olmuştur. 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerin yüzde 35'ini tekstil yatırımları oluşturmaktadır. Sanayi tesislerinin yüzde 41'i tekstil fabrikalarından oluşmaktadır. Bu oranlarla Malatya’da Tekstil Sektörü, toplam üretim içinde en yüksek paya sahiptir. Bu bölge’de özellikle Tekstil işletmelerinde yaygın kayıt dışı istihdam durumu örgütlü olduğumuz işyerlerine karşı haksız rekabet oluşturmakta ve çalışanları etkilemektedir. Bölgede işsizlik veya kayıtdışına geçiş durumu kriz sebebiyle artmaktadır. Bu işten çıkarmalar aynı zamanda kayıt dışına yönelmeyle sonuçlanabilmektedir. Projemizin Malatya’da ve Tekstil sektöründe uygulanmasıyla bölgesel ve sektörel bazda kayıtlı istihdamın desteklenmesine, kayıtdışı istihdamın daralmasına ve bölgesel farklılıkların azalmasına katkıda bulunulacaktır. Tekstil sektöründe nitelikli işçilerin istihdamı sağlanarak sektörde kayıtlı çalışan oranı arttırılacaktır.

Ortaklar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Hedef Gruplar

Birinci Hedef Grup Güntaş ve Gap Güneydoğu Tekstil Firmaları, bu firmalarda çalışan en az 300 işçi, 2. Hedef Grup kayıtsız işçi çalıştıran işyerleri, kayıtsız olarak istihdamda yer alan ev eksenli çalışan kadınlar dâhil 50 kişi 3. Hedef Grup ise 22 kişilik Sektörel Sosyal Diyalog Platform üyeleri

Nihai Faydalanıcılar

MTSO üyesi 6085 firma, OSB’deki diğer işyerleri, özel sektör işletmelerinde çalışan yaklaşık 50.000 kişi, hedef grubun çocukları ve aileleri, alan araştırması sonucu ulaşılacak 300 hane, İÜ Yakınca Meslek Yüksekokulundaki tüm öğrenciler, İşkur, SGK, ÇSGB, Malatya Belediyesi, Meslek Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim kurulları,  devlet, Malatya ve Türkiye’dir.

Beklenen Sonuçlar

Projemizin Malatya’da ve Tekstil sektöründe uygulanmasıyla bölgesel ve sektörel bazda kayıtlı istihdamın desteklenmesine, kayıt dışı istihdamın daralmasına ve bölgesel farklılıkların azalmasına katkıda bulunulacaktır.

Projemizle hem, örgütlü olduğumuz iki işyerinde kayıtlı istihdamın güçlendirilmesi amacıyla işverenlerin ihtiyacı olan alanlarda 300 kişiye eğitimler verilecek, eğitim alan kişilerin kapasiteleri güçlendirilerek kayıtlı istihdam içinde süreklilikleri sağlanacak hem de kayıt dışı kesimin küçülmesine yönelik bir yandan sosyal diyalog yoluyla önlemler ve politikalar üretilirken diğer yandan kayıtsız çalışan farklı işkollarındaki 50 kişi tekstil sektörüne yönelik mesleki eğitimlerle ve yasal hakları konusunda yapılacak bilgilendirmelerle nitelikli hale getirilerek en az % 60’ının cinsiyet eşitliği gözetilerek işyerlerinde uygulamalı eğitim almaları ve işe yerleştirilmeleri sağlanacaktır.

Tekstil sektöründe nitelikli işçilerin istihdamı sağlanarak sektörde kayıtlı çalışan oranı arttırılacaktır.

Kayıtlı işyerlerinde çalışan 300 kişinin verimliliklerinin, üretkenliklerin, niteliklerinin, kapasitelerinin ve yasal haklarıyla ilgili bilinç düzeylerinin arttırılmasıyla işletmeler rekabet gücü kazanacak, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine katkıda bulunulacaktır.

Kayıt dışı istihdamda yer alan, çoğu niteliksiz olan 50 işçi, cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılacak alan araştırmasında belirlenecektir. Bu hedef grup, Tekstil işletmelerinin talep, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerle gerekli beceri ve yeterliliklerle donatılacak, Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe üretimin planlama aşamasından son aşamasına kadar her safhada istihdam edilebilecek konuma gelecektir.

Projeyle, kayıtsız işyerlerinde çalışan kişilerin nitelikli hale getirilerek kayıtlı istihdam içine çekilmesiyle kayıt dışı işletmeler insan kaynaklarını kaybedecektir.
Aynı zamanda bu işletmelerin yeniden yapılanmalarına yol gösterici kılavuz, duyarlılık arttırma faaliyetleri, Web sitesi, Sosyal Diyalog yoluyla politikaların üretilmesi, kayıt dışılığı zorlaştırıcı tedbirlerle etki edilmesi ve kayıtlı istihdama geçişin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.

Bu hedef grubun hakları konusunda bilinçlendirilmeleri ve sosyal diyalog yoluyla kayıtdışı işletmelerin küçülmesine yönelik politikalar üretilmesiyle kayıtdışılığın azaltılmasına çalışılacaktır.

Projeyle kayıt dışı alanlarda çalıştırılmak üzere ilk tercih edilen grubun başında gelen ve tekstil işletmelerine üretim yapan ev eksenli çalışan kadınlara yine aynı eğitimler yoluyla nitelik kazandırılarak istihdam edilmelerinin sağlanmasıyla ülkemizde düşük seviyelerde olan kadın istihdamının arttırılmasına da katkıda bulunulacaktır.
Sosyal Diyalog Mekanizmaları ülkemizde yeterince gelişmiş değildir. Sosyal Diyalog Platformunun oluşturulması ve Sosyal diyalog mekanizmasının sektörel düzeyde odak bir sorunun çözümünde araç olarak kullanılmasıyla sosyal tarafların deneyim eksikliği giderilecek, ortak fikirler üretmede kapasiteleri ve işlevsel temsil güçleri arttırılacaktır.

Projemiz kapsamında, proje tanıtımının, faaliyetlerinin, araştırmalarının, duyurularının ve sonuçlarının yayınlanacağı, aynı zamanda kayıt dışı istihdamla ilgili şikâyetleri eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Alo 170 ihbar hattına yönlendirecek olan bu web sitesi aracılığıyla  Alo 170 ihbar hattının aktif kullanılmasına ve yaygılaştırılmasına destek verilecek, bu faaliyetle Malatya ili başta olmak üzere tüm Türkiye’den yazılı olarak Web sitesi aracılığıyla gelen ihbarlar bakanlığa iletilerek, hibe programının kayıt dışı çalışmayı bildirmek üzere kurulan telefon ihbar hatlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedefine destek sağlanarak kayıtsız alanı/sektörleri/ daraltmaya yönelik uygulamaları güçlendirilmiş olacaktır. Aynı zamanda bu faaliyetle hibe programının genel amacı içerisinde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapasitesi güçlendirilmiş olacaktır.

Hazırlanacak olan kayıt dışı istihdama ilişkin bilgi broşürü, alan araştırması, kısa metrajlı film, web sitesi ve açılış-kapanış ve duyarlılık arttırma toplantıları ile programın genel amacında belirtilen bilinç arttırma faaliyetleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

Proje faaliyetlerinin yürütülmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, izlenmesi, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin ortak koordinasyonu açısından ortaklardan oluşan bir iç denetim mekanizmasının oluşturulacaktır.

İşçi ve işveren kesimleri ile kamu kurumlarının, sosyal diyalog yolu ile kayıtlı istihdamı teşvik etmede kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılması, kayıtdışı istihdamı hedef alan önlemlerin geliştirilmesi ve kayıtlı istihdamı artırmak üzere uzun dönemli bir yaklaşım belirlenmesi, Avrupa düzeyinde katılımcı demokrasinin oluşturulmasına katkıda bulunması sağlanacaktır.

Temel Faaliyetler

Proje ofisleri ve proje ekibinin oluşturulması; Web sitesi; Tekstil Sektörü Koordinasyon ve İzleme Konseyi Kurulması;Sektörel Sosyal Diyalog Platformu kurulması; Proje açılış ve tanıtım toplantısı, alan araştırması, yazılı ve görsel yayınlar, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, çalışma ziyareti; proje kapanış toplantısı.