HABER 25  MAYIS  2018

Sendikamızdan Kadın İstihdamının Arttırılmasına Destek

Sendikamız Öz İplik-İş’in Norveç Büyükelçiliği’ne Sunduğu ‘Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi’ kabul edildi.

Sendikamızın  ‘Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi’ Norveç Büyükelçiliği tarafından onaylanarak finanse edildi.

Norveç Büyükelçiliği tarafından 1 Mayıs 2018 tarihli yazıyla kabul edildiği sendikamıza bildirilen ve 12 ay sürecek olan "Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması projesi” işgücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri gidererek kadın istihdamının artırılması teşvik edilecektir.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumların ilerlemesinde de temel aktör durumundadırlar. Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsurdur.

Kadınların ekonomik özgürlüklerinin bilincinde olmaları, aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın gerekleri arasında yer almaktadır. Kadınların iş gücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması; tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli bir faktördür.

Kadın iş gücü, eğitim ve büyüme üzerine yapılan analizler, eğitimin iş gücü verimliliğinin artışına yüksek oranda katkı sunduğunu gösteriyor. İleri düzeyde eğitilmiş iş gücü; iş gücü kompozisyonunu, arzını ve iş gücüne katılım oranlarını etkiliyor.

Ayrıca, kadınların çalışma hayatında yer almaları, onların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlarken, aile içindeki konumlarını ve karar alma süreçlerine katılımlarını iyileştirmekte, özgüvenlerini ve saygınlıklarını artırmaktadır.

Öz İplik-İş Sendikası, kadınların çalışma hayatının her düzeyinde yer almasının arttırılması için çeşitli projeleri hayata geçirmektedir.

Projemizin Genel Hedefleri;

 • Eğitim ve sosyal diyalog yoluyla kadın istihdamını artırmak, işsizliği azaltmak, işsizliği azaltarak ülkenin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimine katkıda bulunmaktır.

Projemizin Özel Hedefleri;

 • Sosyal diyalog ve kadın istihdamının arttırılması yoluyla yerel aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili olarak çalışan genç kadınların ve erkeklerin aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak,
 • Aksaray, Düzce, Tokat, Çorlu ve İstanbul  illerinde kadın kimliğiyle ilgili farkındalık sağlayarak istihdamda olan veya istihdamdan çekilme potansiyeli olan , eşi evdeki yükümlülüklerinden dolayı çalışamayan  100 işçinin iş verimliliğini arttırarak iş güvencesi sağlamak,
 • Tokat’ta daha düşük refah seviyesine sahip olan 15-29 yaş arası 30 işsiz kadına işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen yenilikçi mesleki eğitimler vererek, proje sonunda istihdam edilmesini sağlamaktır.

‘Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesiyle;

 • Sosyal diyalog ve kadın istihdamının arttırılması yoluyla yerel aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili olarak çalışan genç kadınların ve erkeklerin aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması,
 • Aksaray, Düzce, Tokat, Çorlu ve İstanbul illerinde kadın kimliğiyle ilgili farkındalık sağlanarak istihdamda olan veya istihdamdan çekilme potansiyeli olan, eşi evdeki yükümlülüklerinden dolayı çalışamayan 100 işçinin iş verimliliğini arttırılarak istihdamda sürdürülebilirliklerinin sağlanması,
 • Tokat’ta daha düşük refah seviyesine sahip olan 15-29 yaş arası 30 işsiz kadına işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen yenilikçi mesleki eğitimler vererek, proje sonunda istihdam edilmesi,
 • Kadınların istihdamını sosyal diyalog yoluyla teşvik ederek, kadın istihdamını artırmaya yönelik tedbirler geliştirilmesi ve kadın istihdamını arttırmak için uzun vadeli bir yaklaşım oluşturarak işçilerin, işverenlerin ve kamu kurumlarının kapasiteleri ve işlevsel temsilinin arttırılması,
 • Nitelikli işgücünü artırarak işletmelerin üretkenliğinin teşvik edilmesi ve kadın istihdamının teşvik edilmesi,
 • Kadınların istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda ileri seviyede olan Norveç’e çalışma ziyareti gerçekleştirilerek iyi uygulamaların ilgili politikalara yansıtılması,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği genel hedefine ulaşılarak, kadınların özellikle ekonomik anlamda güçlenmesi,
 • Hazırlanan eğitim modülleriyle eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması,
 • Çalışma hayatında kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlar yaratılması,
 • Kadınların ekonomik özgürlüklerinin önemini kavramasının sağlanmasına çalışılacaktır.

‘Sosyal Diyalog Yoluyla Çalışan Kadınların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi’, ‘Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi’, ‘Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Diyalog Eğitimi Projesi’, ‘Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’ gibi önemli projeler üreterek çalışan kadınların sorunlarına somut çözümler üreten Öz İplik-İş Sendikası, kadın istihdamın arttırılmasına katkı sağlayarak ekonomik büyüme, kalkınma ve insani gelişmişliğe olumlu etki ederek yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

Gerçekleştirdiği her projeyle bir ilke imza atan sendikamız "Sosyal Diyalog ve Eğitim yoluyla Kadın İstihdamının arttırılması" projesiyle de Türkiye'de önemli bir eksiklik olan kadın istihdamının arttırılmasına katkı sağlayacaktır.